Website Terms of Use

This site is owned and operated by PhotographyFEED.com. Your use of this website and any materials available herein identifies that you agree to the following terms of use (hereinafter referred to "Terms of Use”). If you do not agree to these terms then you should leave this website immediately (hereinafter referred to as "Site”, not use any of the materials available herein, and/or not subscribe to this service.

COPYRIGHTED MATERIALS.

"Materials” on PhotographyFEED.com shall constitute and be defined as any files, images, animations, photographs, or text available on PhotographyFEED.com.

All Materials downloaded from PhotographyFEED.com are licensed to you by PhotographyFEED.com. Downloading these Materials does not transfer any title from these Materials to you, or any intellectual property rights therein to you.

You may under no circumstances redistribute or sell this content at any time, and it is illegal to duplicate, download, or distribute any Materials from PhotographyFEED.com except for your use, which is subject to the Usage Guidelines.

The design and layout, as well as all Materials provided on the Site, or of any other website owned, operated, licensed, or controlled by or associated with PhotographyFEED.com, is protected by the United States and International law and other intellectual property proprietary rights and may not be copied or imitate in whole or in part.

LIMITATION OF WARRANTY.
EXCEPT AS PROVIDED IN THE END USER LICENSE AGREEMENT, IF ANY, THAT IS ATTACHED TO THE SITE, PhotographyFEED.com MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WITH RESPECT TO ANY PRODUCT OR THE RELATED DOCUMENTATION AND TO THE EXTENT PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW THE SITE IS DELIVERED "AS IS." THE WARRANTY STATED HEREIN IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ACCURACY, CORRECTNESS, RELIABILITY, MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT, AND SUCH WARRANTY CONSTITUTES THE ONLY WARRANTY MADE BY PhotographyFEED.com WITH RESPECT TO THE SITE, CONTENT AND MATERIALS. PhotographyFEED.com DOES NOT WARRANT THAT THE CONTENT OR FUNCTIONS CONTAINED IN THE SITE WILL BE FREE FROM ERRORS, INTERRUPTIONS, OMISSIONS, DEFECTS, VIRUSES, OR OTHER DAMAGING ELEMENTS, OR THAT PhotographyFEED.com WILL CORRECT ANY ERRORS, OMISSIONS OR DEFECTS.

YOU ASSUME THE COST OF SERVICE, REPAIRS OR CORRECTIONS TO YOUR HARDWARE, SOFTWARE OR OTHER EQUIPMENT. IN NO EVENT WILL PhotographyFEED.com OR ANY OF ITS AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, LICENSERS, SUPPLIERS OR DISTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, ECONOMIC, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE SITE OR MATERIALS, EVEN IF PhotographyFEED.com HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL LIABILITY OF BIG RESOURCES, INC. OR ANY OF ITS AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, LICENSERS, SUPPLIERS OR DISTRIBUTORS EXCEED THE AMOUNT PAID BY YOU, IF ANY, FOR ACCESSING OR USING THIS SITE, OR PURCHASING OR DOWNLOADING PRODUCTS FROM THIS SITE. BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

These Terms of Use contain the entire understanding of the parties hereto relating to any use of this Site and supersedes any prior written or oral agreement or understandings between the parties with respect to this Site, and cannot be changed or terminated orally. The invalidity or unenforceability of any provision of these Terms of Use will not affect the validity or enforceability of any other provision of these Terms of Use. PhotographyFEED.com reserves the right to modify or terminate these Terms of Use without notice, if, in PhotographyFEED.com sole discretion, you fail to comply with any term of these Terms of Use. Upon termination, you must destroy all materials obtained from this Site, copies and related documentation thereof. In addition, PhotographyFEED.com reserves the right to terminate this Site without notice.


Сайта Права за ползване

Този сайт е собственост и се управлява от PhotographyFEED.com. Вашето използване на този уеб сайт и всякакви материали, тук се посочва, че вие ​​се съгласявате със следните условия за ползване (наричани по-долу "Условия за ползване"). Ако не сте съгласни с тези условия, тогава ще трябва да напусне този сайт незабавно (наричани по-долу "Сайт", не се използва някои от материалите, налични тук, и / или не се абонирате за тази услуга.

Материали с авторски права.

"Материали" на PhotographyFEED.com представлява и да бъдат дефинирани като всякакви файлове, изображения, анимации, снимки или текст на разположение на PhotographyFEED.com.

Всички материали изтеглени от PhotographyFEED.com са лицензирани да ви от PhotographyFEED.com. Изтеглянето на тези материали не се прехвърлят всяко заглавие от тези материали, или други права на интелектуална собственост в него за вас.

Може при никакви обстоятелства не могат да разпространяват или продават това съдържание по всяко време, и че е незаконно да се дублира, изтеглете или разпространявате всички материали от PhotographyFEED.com, с изключение за лична употреба, което е предмет на указанията за употреба.

Дизайн и оформление, както и всички материали, предоставени на този сайт, или на всеки друг сайт, собственост, експлоатирани, лицензиран или контролирани от или свързани с PhotographyFEED.com, са защитени от Съединените щати и Международно право и други права на интелектуална собственост имуществена права и не могат да бъдат копирани или имитира изцяло или частично.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ.
ОСВЕН КАКТО Е ПРЕДВИДЕНО В лицензионното споразумение с краен потребител, АКО ИМА ТАКИВА, който е прикрепен към сайта, PhotographyFEED.com не отговаря за гаранция ПО ОТНОШЕНИЕ КЪМ всеки продукт или свързаната с тях документация И ДО ДОКОЛКОТО Е ПОЗВОЛЕНО СПОРЕД ПРИЛОЖИМИЯ ЗАКОН НА САЙТА СЕ ИЗРАЗИ " КАКТО Е ". ГАРАНЦИЯ тук, е изрично в ВМЕСТО НА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ГАРАНЦИИ, ПРЕКИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ДА БИЛО пряка или косвена гаранция за точност, коректност, надеждност, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШЕНИЕ, и такива ГАРАНЦИЯ представлява единствената гаранция, направени от PhotographyFEED.com ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОЗИ САЙТ, съдържание и материали. PhotographyFEED.com НЕ ГАРАНТИРА, че съдържанието или функции, съдържаща се в сайта ще бъдат свободни от грешки, прекъсвания, пропуски, дефекти, вируси, или други вредни елементи, или че PhotographyFEED.com ще поправя грешки, пропуски или дефекти.

ВИЕ НОСИТЕ НА РАЗХОДИТЕ НА УСЛУГАТА, ремонти или корекции на хардуер, софтуер или друго оборудване. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ЩЕ PhotographyFEED.com ИЛИ НЯКОЙ ОТ нейните филиали, служители, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, LICENSERS, доставчици или дистрибутори НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА непреки, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА или материали, ДОРИ АКО PhotographyFEED.com е бил уведомен за ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ЩЕ ОТГОВОРНОСТ НА големи ресурси, вкл. ИЛИ НЯКОЙ ОТ нейните филиали, служители, ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, LICENSERS, доставчици или дистрибутори надвишава сумата, платена ОТ ВАС, АКО ИМА ТАКИВА, ЗА ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТ ИЛИ покупка или изтегляне на продукти от този сайт. Тъй като някои съдебни НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ СЛУЧАЙНИ ЩЕТИ, ГОРНОТО ОГРАНИЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС.

Тези Условия за ползване съдържат цялата разбиране на страните по него, свързани с използването на този сайт и отменя всички предварително писмено или устно споразумение или споразумения между страните по отношение на този сайт, и не може да бъде променен или прекратен през устата. Невалидност или неприложимост на някоя от разпоредбите на тези Условия за ползване няма да повлияе на валидността или приложимостта на всяка друга разпоредба от тези Условия за ползване. На PhotographyFEED.com си запазва правото да променя или да прекрати тези Условия за ползване без предизвестие, ако в усмотрение на PhotographyFEED.com, не успяват да се съобразят с някое от условията на тези Условия за ползване. При неговото прекратяване вие ​​трябва да унищожи всички материали, получени от този сайт, копия и документация, свързана с него. В допълнение, PhotographyFEED.com си запазва правото да прекрати този сайт без предизвестие.Ads and other info can go over in this area. You can edit this content area by logging into your manager area and visiting the content section. Edit the item titled "Right Menu Area".