Feed Provided By evangelskivestnikКоя църква прославя Бога? "И те постоянстваха в поучението на апостолите, в общението, в преломяването на хляба и в молитвите. И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.И всичките вярващи бяха заедно, и имаха всичко общо; и продаваха стоката и имота си, и разпределяха парите на всички, според нуждата на всекиго. И всеки ден прекарваха единодушно в храма, и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие, като хвалеха Бога, и печелеха благоволението на всичките люде. А Господ всеки ден прибавяше на църквата ония, които се спасяваха" (Деяния 2:42:47). В Книгата "Деяния на апостолите" намираме описание на Ранната църква, която е модел за подражание. Кое прави Църквата успешна и способна да прославя Бога? 1. Основани върху Божието слово.  Вярващите бяха посветени на учението на Божието свято Слово. Това означава, че те обичаха да слушат, да се поучават и да се подчиняват на учението на Словото, както бе проповядвано от апостолите. Представям си как седят и „се потапят“ в учението на Божието Слово и това им помогна да израснат в тяхната вяра. Божието Слово беше един от доминиращите и водещи фактори в живота на Ранната църква. В Библията Словото символично е представено като огледало, което отразява истината; семе, което покълва и дава плод; хляб, който дава духовен живот; светило, което дава светлина и напътствие, и като меч, чук и огън.  То е като  мляко, което подхранва новия вярващ и месо, което укрепва зрелия вярващ! Повече от Божието Слово ще донесе повече слава на Неговото име. Нека продължим да наблягаме на учението на Божието Слово пред нашите деца, юноши, млади хора, възрастни и нашите семейства. Нека представяме вярно Словото на истината чрез нашите амвони и класни стаи, както сме увещани от Павел във 2 Тимотей 2:15, за да може Бог да бъде прославен чрез преобразения живот на Неговите деца.   Нека насърчаваме вярващите да прекарват повече време в Божието Слово, отколкото в социалните мрежи, вълнувани от политика, спорт и други дейности. Защото един ден всичко друго освен Божието Слово ще премине (Матей 24:35).   2. Верни в общуването.   Ранната църква беше атрактивно място с топло семейно усещане, където хората се чувстваха обгрижени. Вероятно затова в Деяния 2:46 се казва, че „Всеки ден те прекарваха заедно в храма. Те разчупваха хляб в домовете си и се хранеха заедно с радостни и искрени сърца. "   Думата „радост“ и изразът „искрени сърца“ показват, че вярващите се радваха да бъдат част от общността всеки ден и че помежду им цареше божествена любов. Позовавайки се на този пасаж, коментаторът на Новия завет, Крейг Кийнър, казва: „Събирането около масата означава интимност, а дискусиите или лекциите по време на хранене са често срещани в Ранната църква.“   Много се говори за това колко безлични и недружелюбни са някои църкви днес. Можем ли следователно да се стремим да подражаваме на това, което четем в Деяния 2, и да помолим Бог да ни помогне да достигаме хората около нас с любов и приятелство?   В статия на пастир Рик Уорън, той казва: "Нашите църкви трябва да бъдат места, където няма страх и срам, места за съкрушени хора, които идват при нас за помощ." Нека се научим да бъдем благодарни на всички, които се покланят и служат в Тялото Христово, особено на тези, чието служение не се вижда публично. Нека продължим да насърчаваме редовното събиране на Божия народ в атмосфера на любов чрез малки групи, библейски уроци и смислени приятелства.   3. Постоянни в молитва и поклонение  Вярващите са били в постоянна молитва и поклонение, както индивидуално, така и заедно, което от своя страна е активизирало всичко, което са правили. Всъщност, когато апостолите бяха заплашени в Деяния 4:18, техният отговор беше да „издигнат гласа си заедно в молитва към Бога“ (Деяния 4:24). Деяния 2:47 ни казва, че те „хвалят Бога ежедневно и се радват на благоволението на всички хора”.   Спортистите днес приемат енергия и витаминни напитки, освен другите разрешени добавки, за да получат допълнителна сила, когато се състезават. Ние непрекъснато търсим начини да стимулираме нашето мислене, здраве и работа. Църквата в Деяния, обаче, е била подсилена с молитва и поклонение. Когато вярващите се молеха и се покланяха, стаите бяха буквално разтърсени, както е видно от Деяния 4:31 и Деяния 16:25-26.   Ако ние също се фокусираме върху повече молитва и поклонение, индивидуално и общо, нашите църкви ще бъдат силни, за да осъществят по-големи дела за Бога. В тази връзка Чарлз Спърджън казва следното: "Ние никога няма да видим промени към по-добро в нашите църкви, докато молитвеното събрание не заеме своето почетно място в живота на християните."   Молитвата и поклонението на църквата носи слава на Бога.   4. Със силата на Светия Дух Църквата в Деяния беше изпълнена със Святия Дух. В резултат знаменията и чудесата бяха често срещано явление и „всички бяха изпълнени с благоговение“.   Според речника значението на думата „благоговение“ се определя като „чувство на благоговейно уважение, смесено с… учудване“. Това показва нещо, което не може да се обясни естествено. Следователно можем да заключим, че апостолите са извършвали много свръхестествени действия.   Тази сила, действаща чрез Святия Дух, е допълнително подчертана в Деяния 4:33, където се казва: “С голяма сила апостолите продължаваха да свидетелстват за възкресението на Господ Исус” , а в Деяния 5:12 е добавено, че: “Апостолите извършиха много чудотворни знамения и чудеса сред хората. "   Във време, когато църквата на Исус Христос и християнските семейства са подложени на силна атака от силите на тъмнината, нека се молим за ново вливане на силата на Светия Дух сред Неговите хора. Нека преживеем тази сила, когато вярващите се събират, за да се поклонят на Спасителя.   Наистина Господ ще се прослави!   5. Щедри в даването Всички вярващи бяха заедно и имаха всичко общо. Те продаваха имотите си и благата си, и раздаваха на всеки, според нуждите ” (Деяния 2:44-45).   Каква удивителна щедрост се разкрива в тези стихове! Тъй като църквата нарастваше и броят на вярващите се увеличи бързо, много спешни нужди щяха да се появят. Вярващите реагираха великолепно, споделяйки всичките си притежания, за да отговорят на тези нужди. В резултат на това Господ беше прославен.   Църквата на нашето време също трябва да бъде белязана от преливаща щедрост.   6. Неуморни в благовестието   "И Господ всеки ден добавяше към техния брой онези, които се спасяваха”(Деяния 2:47).   Хората, които се спасяват всеки ден, показват, че вярващите ежедневно споделят Евангелието. Книгата Деяния ни показва, че редовната евангелизация е моделът на тяхното служение. Те отказват да бъдат спрени, дори когато са заплашени, бити или затворени.   Докато продължават да евангелизират, в Деяния 5:14 се казва, че „Все повече и повече мъже и жени вярваха в Господа и се добавяха към църквата.” Дори когато църквата бе разпръсната по-късно заради зловещото преследване на Савел, Библията казва: „Тези, които са бяха разпръснали, проповядваха Словото, където и да отиваха ”(Деяния 8:4).   Копнежът за спечелване на души трябва да бъде подновен в тялото Христово днес, защото всяка спасена душа носи слава на Бога. Някой беше казал: „Ние не сме били призовани да култивираме риба, а да ловим риба!” Нека продължим да споделяме Евангелието винаги, когато и както възникне възможност.   Четох историята на един християнин, чийто съсед бил запален рибар. Обикновено двамата излизали от къщите си по едно и също време в неделя сутрин, единият да отиде за риба, а другият да отиде в църквата.   Невярващият съсед често канел християнинът да идат на риба заедно, но предложението винаги било учтиво отхвърляно с пояснението, че по това време трябвало да бъде в църквата. В поредната неделя след като поканата за риболов била учтиво отхвърлена, невярващият съсед казал: „Странно е, нали? Въпреки че съм те канил на риба много пъти в неделя, ти не си ме поканил в църквата нито веднъж! "   7. Безрезервно посветени   "Те постоянстваха ..." (Деяния 2:42).   Може да се каже, че християните са били напълно и изключително отдадени на всичко, споделено в тази статия. Те бяха посветени на Божието Слово, на общение, на молитва и поклонение, на работата на Свeтия Дух, на щедростта и на благовестието. Тази преданост беше много по-различна от онова, което се наблюдаваше в храма или в синагогите, и представляваше предизвикателство за религиозната култура на онова време.   Днес думата „екстремист” има много негативни конотации като „незаконно”, „насилствено”, „фанатично” и „войнствено”. Въпреки това, тези вярващи показаха екстремизъм, който имаше само една цел - това беше да донесе слава на Бога! Такъв беше техният ежедневен начин на живот.   Нека и ние да бъдем всеотдайни докрай в нашата преданост към живия Бог, за да можем да принасяме слава на Неговото име! Тогава ще можем да се наречем  истинска църква...     Източник: CBN NEWS Превод: Петя Зарева
Изпълнение на библейско пророчество Близо 250 нови имигранти пристигнаха в държавата Израел в сряда след 10-часов полет, а и след дълги години на чакане и планиране. Много от тези нови имигранти, наричани на еврейски „олим”, дошли от Северна Америка, разглеждат пристигането си като пророческо изпълнение на Божиите думи, казани от пророк Езекиил 37:22. Чрез пророка Господ предрича, че ще събере народа Си в Обещаната земя от четирите краища на света.   Пристигащите идват от 22 щата на САЩ и от 2 провинции на Канада. В числото на имигрантите са 103 деца, три двойки близнаци и току-що родено бебе, което е само на 28 дни.   „Това е чудесно събитие за държавата Израел, че 250 евреи от Северна Америка пристигат в страната и ние сме много горди да ги приемем като студенти, войници и партньори в държавата Израел“, казва Йоав Галант, министър на интеграцията.   Нефеш Б'Нефеш, който работи с Еврейската агенция, насърчаваща повече евреи да имигрират в Израел, организира това пристигане. Организацията е довела 60 000 северноамерикански евреи в Израел от 2002 година досега.   Съоснователят на агенцията, равин Йешуа Фас, също е на летище "Бен Гурион", за да посрещне новите имигранти.    „Виждам как хората изпълняват мечтите си - да се приберат у дома. Това е забележително “, казва той пред CBN News.   За съоснователя Тони Гелбарт, преживяването, свързано с евреите, които идват да живеят в Израел, никога не губи своя чар.   „Първият път, първият евреин, дошъл в Израел, носи също толкова вълнение, колкото и онзи, който закръгля броя от 60 000, пристигнали в Обещаната земя“, казва Гелбарт. „Има емоция. Има радост. Сълзи от щастие. Вижте, те се връщат вкъщи, в своята Обещана земя. Това е техният дом. Това е тяхната мечта. "   Брат и сестра се събират отново след две години раздяла. Амит Наум разказва: „Радвам се. Толкова е чудесно. Аз бях тук сама, а сега и брат ми е с мен. Това е невероятно."   Много семейства предприемат това пътуване. Дейвид Екщайн е сред стотиците, имигрирали в Израел. Екщайн е племенник на Йехиел Екщайн, основателят на Международното общество от християни и евреи. Екщайн помага на хиляди евреи да се преместят в земята на Израел. Той почина наскоро.    "Това е едно от най-невероятните чувства - да успеем да дойдем в родината ни, за да бъдем част от държавата Израел, еврейската родина, за която винаги сме мечтали", заявява Дейвид Екщайн пред CBN.   Братът на Йехиел, Берил, казва, че би искал брат му да е с тях, за да види пристигането на Дейвид. Той споделя: „Липсва ми брат ми. Много исках  да е тук, но той е тук духом и зная, че щеше да е първият, който да поздрави Дейвид. Той го обичаше толкова много."   За семейство Екщайн и много други семейства, това е мечта на няколко поколения.   „Толкова сме горди с тях, че вземат това решение на този етап от живота си, да се върнат у дома, където се е родил баща ми, дядо ми, моят прадядо. Сега това поколение се прибира у дома“, казва Берил.   За много от тези имигранти идването в Израел е свързано с Библията, която оживява.   „Става въпрос за събирането на изгнаниците, връщането на еврейския народ у дома. Но не само за изпълнението на пророчеството съм толкова щастлив, защото семейството ми се прибира вкъщи и всички сме най-накрая заедно в нашата земя, която носи светлина за целия свят ”, казва Ари Абрамовиц.   За тези нови пристигащи приключението в Израел едва започва, но Еврейската агенция планира да доведе още много.    Исак Херцог, ръководител на Еврейската агенция, казва: "Тази година посрещнахме 30 000 имигранти от 40 различни страни. Това е невероятно."   Еврейската агенция е помогнала на 3 000 000 евреи да се завърнат в Обещаната земя от 1929 година досега.   Източник: CBN NEWS Превод: Петя Зарева  
Когато ни е трудно да обичаме Има само един начин, по който можем да обичаме всички хора - християни и невярващи. Трябва да сме родени свише и изпълнени с Божия Дух. Защото не можем да направим това по плът и с човешки усилия. Неестествено е да обичаме всички, ще кажат някои.   Освен това и сред християните не всички са истински, ще кажат други. Някои от тях трябва да извървят "дълъг път", за да носят достойно това име.   Господ не каза, че  трябва да обичаме само зрелите, Христоподобните вярващи, които проявяват добродетелите на любовта, радостта и мира. Ние трябва да обичаме всички. Непосредствено преди Исус да каже: „Така всички ще разберат, че сте Мои ученици, ако се обичате един друг“ (Йоан 13:34-35), забележете какво се случи ... В Йоан 13:8 Исус изми краката на учениците, въпреки протестите на Симон Петър. В Йоан 13:2 и 13:27 Сатана влезе в сърцето на Юда Искариотски, за да предаде Исус. В Йоан 13:31-33, Господ обяви, чв скоро ще си тръгне ... нещо, което тотално озадачи учениците. Веднага след като Господ каза „Така всички ще разберат, че сте мои ученици, ако се обичате един друг“, забележете какво се случи… В Йоан 13:38 Исус предрече, че Симон Петър ще се отрече от Него три пъти. В Йоан 14: 5 апостол Тома призна, че няма представа за какво говори Исус. Учениците Филип (в Йоан 14:8) и Юда (в Йоан 14:22) имаха въпроси, които разкриха, че все още се опитват да разберат казаното от Господ Исус. Учениците на Исус бяха разнородна група и в социално, и в богословско отношение. Този разнороден екип от християни не беше на едно мнение в разбирането си за това кой е Исус и каква е Неговата мисия. Ако ние бяхме сред тях, нямаше да ни е лесно да ги обичаме.   Някои може дори да го смятат за неестествено, тъй като със сигурност не е лесно да обичаме тези, които са напълно различни от нас и даже странни в нашите очи. . Да обичаш всички последователи на Исус не е никак лесно. Те може да  допускат груби грешки. Може да прогонят проповедника. Може да се карат и да спорят на висок глас. Със сигурност са го правили в различните новозаветни църкви. Чели сте 1 Коринтяни, нали?   Предлагам 4 начина, които да ни помогнат да обичаме ближните така или иначе, или въпреки всички различия. Най-малкото, обичайте ги така, както ни е казано да обичаме враговете си. В Лука 6:27-28, Господ Исус каза, че обичта към нашите врагове включва четири основни действия: Правете им добро. Благославяйте ги. Тоест, казвайте им положителни, насърчителни слова. Молете се за тях. Помолете Бог да изпълни волята Му за всеки един от тях. Давайте им. Дарявайте безкористно, без да очаквате в замяна. Просто дарявайте любов. И така, нека църквата на Господ Исус Христос се характеризира с любов. Нека методистите обичат баптистите. Нека всички те заедно да обичат Христовите църкви, Божиите църкви и петдесятните християни. Нека обичаме конгрешаните, католиците и независимите.   Обичайте ги, независимо че не сте съгласни с тях. И моля ви, не цитирайте тук стиха от Амос: „Могат ли двама да ходят заедно, ако не са съгласни?“ (Амос 3:3) Защото отговорът е „Да, могат.“ Ако са съгласни по отношение на едно голямо нещо: Исус Христос е Господ. И точно тази е истина трябва да бъде определяща за всеки един християнин.   Източник: Cross Walk Превод: Петя Зарева  
СЕА в подкрепа на църкви в Алжир Световният евангелски алианс (СЕА) призова Алжир да „гарантира свободата на поклонение на църквите и религиозните институции, и да позволи всички затворени църкви да бъдат отворени отново“. СEA реагира на последните действия на правителството на Алжир, насочени срещу поне шест протестантски църкви. Евангелският алианс „дълбоко съжалява“, че две църкви „бяха принудително затворени с правителствени решения през май и август 2019 г. в град, североизточно от Боуджима, Тизи-Узу в регион Кабилие“. В последния случай, само преди една седмица, жандарми запечатаха църковна сграда, докато църквата провеждаше своето богослужение. Шестте затворени църкви включват една домашна църква и пет църкви, членове на Алжирската протестантска църква (EPA), която е „част от Националния евангелски съюз и член на СEA“. „Още много църкви са заплашени от закриване, на фона на отказ за официална регистрация и признаване от страна на алжирските власти“, казва СEA.  Изявлението завършва с призив към молитва. „Докато Алжир преминава през настоящата фаза на политически преход, СEA призовава християните в световен мащаб да се молят непрекъснато за своите братя и сестри в Христос в Алжир, както и за хората в Алжир“. „Молим се за молитва за мир и просперитет за тази страна, като ги призоваваме да спазват религиозната свобода“. СEA е асоциация от църкви в 129 нации, всяка от които е образувала евангелски съюз и над 100 международни организации, които се обединяват, за да дадат глас и платформа на повече от 600 милиона евангелски християни. Световният евангелски алианс моли правителството да сложи край на ограниченията върху свободата на поклонение. „Призоваваме алжирските власти да преустановят и преразгледат наредбата от февруари 2006 г., определяща условията и правилата за упражняване на немюсюлманските религии“, се казва в изявлението. Тази наредба се цитира във всяко от решенията за закриване на църкви. Източник: "Евангелски фокус" Превод: Петя Зарева
Едно обещание, което никой не харесва  Сестра ми изчезна. Изпитанията следваха едно след друго. Майка ни почина през 1968 година, а баща ни си отиде през 1976. Питах се защо Бог допуска това поредно страдание с изчезването на сестра ми. Историята нямаше щастлив край. Завърши с дело за убийство. Загубих и нея. Понякога се питаме защо страданията нямат край. В евангелието от Йоан Исус даде едно обещание, което никой от нас не харесва. Той беше категоричен, че в този свят ще имаме скръб и страдания (Йоан 16:33).  Има обаче втора част в този стих, която не бива да забравяме ... в нея има добра новина. Исус ни казва да сме смели, защото е победил света. Ще преживеем ли тази победа тук, на земята? Не мога да кажа, защото не знам как действа Бог в живота ви. Знам само, че ако сме приели Исус, Бог обещава в 1 Йоан 3:2, че един ден ще приличаме на Него. Освен това Бог ще използва обстоятелствата в нашия живот и Той ще ги сработи заедно за наше добро (Римляни 8:28).   Защо страдаме? Ние страдаме, защото живеем в покварен свят. Когато Адам и Ева бяха поставени в градината, им беше казано, че могат да ядат плодовете от всяко от дърветата там, с изключение на дървото за познанието на доброто и злото. Сигурна съм, че знаете от кое дърво похапнаха в крайна сметка. Можете да прочетете цялата история в Битие, глави 2-3. И ще откриете, че поради неподчинението на Адам и Ева светът беше променен. Животът стана труден.   Винаги ли ще страдаме? Исус обеща, че докато сме на тази земя, ще имаме изпитания, ще страдаме. Но това не означава, че страданието няма никаква стойност или не е ценно. Истината е, че дори страданието, подобно на дисциплината, може да даде добри резултати (Евреи 12:11). Страданието ни дава възможност да се предадем на Бог по начин, който нищо друго не може да постигне.   Когато Йосиф беше в затвора (макар че беше невинен), този престой в затвора се превърна в инструмент, който Бог използва в живота му. И Йосиф остави Господ да използва това негово страдание. Прочетете Битие 39:19-21. Отношението на Йосиф беше образцово. И Бог уважи това.   Погледнете житейските си обстоятелства. Чувствали ли сте се някога, че сте в затруднено положение, притиснати от обстоятелствата, както Йосиф е бил? Можете ли да кажете, че сте имали добро отношение или се разсърдихте на Бога?   Страданието винаги ли е заради нашия избор? Е, в живота на Йосиф виждаме, че страданието му не се дължи на избор, който той направи. Той беше хвърлен в затвора заради някой друг, който беше излъгал. В историята на Йов отново виждаме как човек търпи огромни загуби, над които изобщо не е имал контрол. Ако отделите време да прочетете Йов, ще видите страхотна картина на страданието. И в живота на Йов той имаше избор. Дали ще продължи да вярва в Бога, както в миналото, или щеше да вдигне ръце и да каже: „Достатъчно! Вече не ти вярвам! “   Съпругата на Йов дори му каза да прокълне Бога и да умре. Но Йов избра да продължи да уповава на Бога, Който дава и отнема.   Независимо дали страдаме поради направен от нас избор или в резултат от решенията на някой друг, страданието е трудно. Боли.   Как трябва да страдаме? Когато страдаме поради направен от нас избор, можем да поправим това. Времето винаги е подходящо да се направи правилното нещо. И независимо от това защо страдаме, Бог все още го допуска в нашия живот, така че трябва да търсим от Него благодат, за да го издържим. Апостол Яков 1:4, ни съветва да търсим мъдрост. Ние трябва да гледаме към Бога, който ще ни научи на нещо, докато преминаваме през страданието. Не забравяйте, че крайният резултат ще бъде уподобяване на Исус.   Друго нещо, което би трябвало да направим, когато страдаме, е да наблюдаваме нагласите си. Можем да изберем да правим това, което Бог предлага в 1 Солунци 5:18: „благодарете при всички обстоятелства; защото това е Божията воля за вас в Христос Исус." Бог ни е обещал, че е винаги с нас (Матей 28:20). Така че имаме към кого да се обърнем, когато нещата се объркат. И можем да благодарим на Бога, че е суверен, което означава, че Той никога не е изненадан от обстоятелствата в нашия живот.   Бог знае началото и края. Той знае и нашето бъдеще. Има смисъл, че ние бихме се доверили на всезнаещия, вечно присъстващ Бог, нали? И все пак, понякога, когато сме в изпитание, ние само чакаме да свърши. Понякога никак не сме склонни да бъдем благодарни. И повярвайте ми, говоря от личен опит.   Има ли полза от страданието? Когато вършим грях и страдаме, няма никаква полза, както казва 1 Петър 2:20. Но апостолът пояснява, че, ако правим добро и страдаме за това, понасяйки търпеливо, това е угодно пред Бога.   Врагът на нашите души, сатана, иска да изоставим Бога. Някои хора го правят, когато страдат, повалени от няколко изпитания едно след друго. Те слушат лъжите на сатаната, че Бог не се интересува. Точно както Ева го слушаше. Но ако решим, че все пак ще уповаваме на Бога (този, който допуска нашите изпитания), тогава Бог е доволен и сатана е победен. Това е печелившият избор.   Истини от Писанието, които трябва да запомните, когато страдате: Бог е суверен. (Йов 42: 2). Бог не се променя (Яков 1:17). Бог знае как ще завършат нещата (Еремия 29:11). Бог е достижим (Псалм 116: 2; Псалм 50:15; Псалм 91:15). Бог е доволен, когато страдаш с покорство (1 Петър 2:20). Бог те обича (Йоан 3:16; 1 Йоан 3: 1; Йеремия 31: 3).   Молитва за страдащите: Отче, ние знаем, че ни обичаш. Ти ни обичаш повече, отколкото можем да си представим. Знаем също, че живеейки в този свят, ще имаме изпитания. Ще страдаме. Помогни ни, Господи, да държим на истините в Твоето Слово, когато се борим със страданието. Дай ни благодат да издържим нашите изпитания. Припомни ни Твоите милости в миналото. Боже, ние те обичаме и се молим всеки ден да ни даваш сили. Помогни на тези, които четат това, а страдат в момента. Помогни им да знаят, че не си ги оставил. Моля се това в скъпоценното и свято име на Господ Исус Христос. Амин.   Източник: Cross Walk Превод: Петя Зарева  
Молитва за съживление на Европа Студенти християни от цяла Европа се обединиха около инициативата Revive Europe, за да се молят за съживлението на стария континент. От февруари до края на декември те се молят поотделно за нуждите в 40 страни. В края на декември в Карлсруе, Германия ще се проведе Младежки християнски конгрес за лица на възраст между 18 и 30 години. Молитвите са съпроводени с пост поне веднъж в седмицата. Ето някои от проблемите, които младите хора споделят като нужда за молитва с посвещение: „Признанието, парите и сексът са идолите на нашата страна“. „Личността на Исус Христос не е позната“. „Ксенофобията е широко разпространена, а апатията се възхвалява“.  „Много от студентите идолизират книгите си, идолизират и академичната система“.  „Ние спестяваме пари, за да изпълним мечтите си и да живеем спокоен живот“.  „Понякога като евангелска църква и като християни ние се чувстваме много незначителни“. „Повечето млади хора нямат надежда за бъдещето и желаят да напуснат страната“.  „Има увеличение на психичните заболявания; повече от всякога  хората се борят с тревожността и депресията, и мнозина се предават".  „Въпреки връзките за комуникация, хората се чувстват все по-изолирани и самотни“.  „Ние се превръщаме в конкуренти един на друг, в една безкрайна надпревара за личностно развитие и успех“.  „Обществото е пълно с разногласия и разочарования от ръководството на страната“.  „Несигурността и липсата на надежда се разрастват бързо, а корупцията се задълбочава в много сфери на нашето общество“.  „Много християни изпитват силен натиск да крият вярата си в обществения живот. Религията се е превърнала в много лична тема и е трудно да се говори за вярата с хората около нас." Ето някои от конкретните нужди, споделени през първите 6 месеца от молитвата. „Молете се да споделяме Евангелието с приятели и колеги; да бъдем истински християни,  да действаме според онова, което говорим и вярваме “.  „Молете се Бог да ни помогне да Го обичаме с неразделено сърце и да търсим само това, което Той иска“. „Молете се хората да намерят сигурността си в Бога и да рискуват да загубят всичко, за да получат вечен живот.“  „Молете се християните да бъдат верни в мисията си да направят Исус известен в работата, училището, университета или където и да са“. „Молете се християните да се осмелят да покажат, че нещата може да се направят по различен начин“.  „Молете се християните да направят Божието учение и евангелизацията техен приоритет“.  „Молете се младата църква да бъде силен глас в нашето общество и повече вярващи да узреят и да станат водачи в местните църкви“.  „Молете се християните и църквите да се издигнат с нова дързост и смелост, знаейки, че имаме да споделим нещо велико с нашата нация“.  „Молете се хората тук да разберат, че има по-голям смисъл в живота, който може да се намери във взаимоотношението с Исус Христос“.   „Молете се нашите църкви да бъдат места, известни със своето гостоприемство и щедрост. „Молете се Господ да пази нашия народ." „Молете се за единство и отворено сърце за сътрудничество. Молете се Бог да изцели нашите улици и нашата земя ”.  „Молете се посланието на надеждата, което имаме в Христос, да пробие стените на материализма и индивидуализма в нашата земя.“ Молете се сърцата ни отново да бъдат изпълнени от Божията благодат и любов“. Тук можете да видите видео клипове на студенти от различни европейски страни, които се молят за съживлението на Европа и споделят нуждите си.  Източник: "Евангелски фокус" Превод: Петя Зарева
Нова археологическа находка потвърждава библейски събития Археолози, които правят разкопки около хълма Сион в Ерусалим, са се натъкнали на доказателства за завладяването на града от вавилонците, според както събитието е описано в Библията. Изследователи от Университета в Северна Каролина са открили отлагания от пепел, вавилонски стрели и счупени парчета от саксии и лампи на мястото на разкопките. Но това не е най-важният елемент – те са намерили бижу, което датира от въпросния период и е било популярно сред "елита на столичния град". Според експертите, този малък детайл, потвърждава библейския разказ за богатството на Ерусалим преди завладяването от вавилонците през 587-586 г.пр.Хр. Бижутата са "ясна индикация за богатството на жителите на града по време на обсадата," коментира пред CNN, Шимон Гибсън, директор на Археологическия проект, организиран от университета Mount Sion. Пророк Еремия пророкува за предстоящата атака от страна на вавилонците в своята книга: "Вениаминци, бягайте отсред Ерусалим. Затръбете в Текуе, и издигнете глас във Вет-акерем; защото зло предстои от север, и голяма погибел" (Еремия 6:1). Обсадата е описана по-късно в книгата, в Еремия 52, както и в 4 Царе. Нападението е водено от вавилонския цар, Навуходоносор. "На десетия ден от десетия месец на деветата година от царуването на Седекия, цар Навуходоносор нападна Ерусалим с цялата си армия", се казва в 4 Царе 25:1 За археолозите един слой от пепел може да означава редица различни неща. Гибсън казва следното в изказване, разкриващо находката на неговия екип. "Тази пепел може да е била от фурни; или пък да се е получила след изгарянето на боклука. Въпреки това, в този случай, комбинацията включва слой от пепел, пълен с артефакти, смесица от стрели, и много скъпо бижу, което говори за някакъв вид опустошение и унищожение. Никой не изоставя златните си бижута и никой няма да сложи стрели в боклука." Стрелите, по-специално, са убедителна част от доказателствата, които предполагат, че именно вавилонците са извършили нападението и обсадата на Ерусалим, както е документирано в Библията. Стрелите са "доста характерно оръжие" в бойните действия от 7-ми и 6-ти век пр.Хр, и често са били използвани от вавилонски воини, пояснява Гибсън. "Това доказателство потвърждава историческото завладяване на град Ерусалим от царя на Вавилон, защото единственото голямо унищожение на Ерусалим от този период е завладяването на града през 587/586 г.пр.Хр.", добавя Гибсън. Той отбелязва, че счупените парчета керамика, които са били открити на мястото на разкопките, говорят за "бъркотия, която бихте очаквали да намерите в унищожено домакинство след нападение или битка." "Много е вълнуващо да можеш да изровиш материално потвърждение за всяко историческо събитие, и още повече по отношение на важно историческо събитие, каквато е вавилонската обсада на Ерусалим", добавя Рафли Люис, сътрудник в изследователския екип. Източник: Faith Wire Превод: Петя Зарева    
Белезите на победителите Да живееш за Христос е трудно - понякога е толкова трудно, че се изкушаваме и се чудим дали си струва жертвата. Разбира се, струва си, но трудностите понякога замъгляват тази истина. Въз основа на моите години опит в изучаване на духовната война, ето характеристиките на победителите, които не се отказват в битката:   Те са здраво свързани с местна църква. Тоест, те не просто посещават църква; те участват в църковния живот. Те са включени в малка група и се трудят за изграждане на вярващите. Те живеят за другите, а не просто за себе си.   Те имат отдаден живот, дори и да не е перфектен. Може да срещат трудности, когато се стремят да бъдат последователни, но работят върху това. Те отделят време да четат Библията и да се молят.   Те имат кой да ходи с тях. Те не водят битката сами, защото имат брат или сестра християни, които ги подкрепят и стоят до тях. Те споделят тежестта и борбата си - което винаги олекотява малко товара.   Те избират да повярват в това, което казва Библията. Дори когато не „чувстват“реалността на библейската истина, те правят избора да се доверят на Божието слово, например на думите, казани от Бога, като „няма да те оставя или да те забравя“ (Евр.13:5) и „по-голям е онзи, който е в мен, отколкото онзи, който е в света”(1 Йоан 4:4).   Те си напомнят Божията грижа в миналото. Лесно е да забравим вчерашните благословения, когато днес е трудно, но тези, които не се отказват, се борят усилено, за да избегнат тази грешка. Те постоянно си напомнят: „Бог никога не ме е изоставял в миналото. И той няма да го стори сега. "   Те се доверяват, че когато са слаби, Бог е тяхната сила (2 Кор. 12:10). Може би не им харесва битката, но те се учат от новозаветния опит на апостол Павел. Слабостта не ги притеснява, защото те знаят, че Божията сила е най-очевидна, когато са най-слаби.   Те разбират колко е важно да останеш верен в битката. Те признават, че някой винаги ги наблюдава - и че тяхното свидетелство е най-мощно, когато животът е тежък и вярата им е подложена на изпитание. Тяхната вярност, показана на бойното поле, привлича вниманието на света, който ги наблюдава.   Те викат към Бога. В молитвите им няма преструвки. Те не казват излишни думи и не следват никакви формули в молитвите си. Те знаят, че Бог е достатъчно велик, за да се справи с въпросите и болката им. Той е Всемогъщ и Вездесъщ, знаете го, нали?   Кажете ни как можем да се молим за вас, ако се изкушите да се откажете в битката.   Източник: Church Leaders Превод: Петя Зарева
В Китай пренаписват класиците, променяйки всичко, свързано с християнството В усилията си да поставят християнството под пълния контрол на правителството, властите в Китай изтриват думите „Библия“, „Бог“ и „Христос“ от класическите детски истории, включително "Робинзон Крузо" на Даниел Дефо.   Според информация на Asia News, Министерството на образованието на Китай наскоро представи нов учебник с учебни помагала, за да помогне на учениците от пети клас „да разберат другите култури“. В учебника са включени четири популярни истории на чуждестранни писатели, сред които "Робинзон Крузо", "Малката кибритопродавачка" и "Ванка". Въпреки това всяка история е цензурирана, за да се премахнат всякакви религиозни думи и изрази.   В класическия роман на Даниел Дефо от 18. век, Робинзон Крузо открива три Библии след корабокрушението, които след това използва за свой морален компас, докато живее на острова. Китайската версия обаче елиминира думата "Библия", вместо това отбелязва, че Крузо намерил "няколко книги".   В оригиналната приказка "Малката кибритопродавачка", написана от датския автор Ханс Кристиан Андерсън, намираме израза „когато звезда падне, една душа отива, за да бъде с Бога“. Редактираната китайска версия обаче гласи, „когато звезда падне, човек напуска този свят“.   Разказът на Антон Чехов "Ванка" включва пасаж, в който се говори за молитва в църква, където името „Христос“ се споменава няколко пъти. В китайската версия този параграф е изключен и всяко цитиране на името Христос е заличено.   Asia News отбелязва, че цензурата на християнските религиозни елементи не е изолиран случай само в началните училища. Няколко преподаватели в колежи също осъждат класиците, които използват религиозни думи, и конфискуват книгите им от студентите. Сред тях са "Граф Монте Кристо" от Ал. Дюма, "Възкресение" от Лев Толстой и "Парижката Света Богородица" от Виктор Юго.   През 2018 г. управляващата комунистическа партия в Китай приложи нови правила за религиозните практика и обяви петгодишен план за постигане на съвместимост между християнството и социализма. Усилията да се направи вярата „по-китайска“ включват пренаписване на Новия Завет, използвайки будистки писания и конфуциански учения за установяване на „правилно разбиране“ на текста.   "Идеята е, че новата Библия не трябва да изглежда западна, а да бъде китайска и да отразява китайската етика на конфуцианството и социализма", заявява Боб Фу, основател на ChinaAid, пред ​​Christian Post.   "Старият завет ще бъде пренаписан. Новият завет ще включва коментари, които да тълкуват Стария," добавя Фу.   Освен това Библиите вече не са достъпни за закупуване онлайн и властите наскоро арестуваха седем служители на магазин за електроника заради продажба на аудио Библии, информира християнската организация International Christian Concern.   Тази седмица американският вицепрезидент Майк Пенс се срещна с Междуконфесионална коалиция на защитниците на религиозната свобода, за да обсъди какво могат да направят Съединените щати, за да привлекат Китай под отговорност, тъй като властите в страната продължават да преследват християните.   Източник: Christian Today Превод: Петя Зарева  
Карандила, 2019 - предизвикателство без компромис За човек на средна възраст като мен, израснал в мрачен комунизъм, когато летният християнски палатков лагер беше лелеяна мечта, времето се броеше преди или след него. Преди него разговорите бяха свързани с подготовката му, а след него вече мечтаехме за следващия август. В позицията на християнски служител, който повече от 15 години е участвал в младежки лагери, за мен Карандила, 2019 беше духовен подарък. Не зная защо именно Проповедта на планината е най-известното Христово поучение, но сигурно не е случайно, че именно там Той изрече паметни слова, които и днес са предмет на хиляди страници коментари. Проповедите на тема "Очисти пътя си", произнесени по време на Младежкия лагер, на планинския връх Карандила, може и да не станат повод за написване на учебници по богословие, но определено изпълниха своята цел за времето, в което живеем. Затова по моето скромно мнение реших да озаглавя този репортаж "Предизвикателство без компромис". Който не е отговарял за стотици хора в продължение на цяла седмица, той не може да си представи натоварването, умората и изтощението, но това не е всичко. Пастирите, учителите и духовните служители взели участие в това пиршество на духа, без да подозират, а може би именно в отговор на собствените им молитви, бяха проводници на Божията благодат, която беше очевидна по време на всички лагерни сесии. Те отново бяха достъпни за нас, благодарение на отличната организация и техническа подготовка, така че заети хора като мен, да могат да станат съпричастни на благословението онлайн. Боян Митев, който беше в основата на лагерната организация откри и закри лагера със слово, молитва и увещание, но зад кратките му думи се крие къртовска работа, която включва месеци предварителен труд и вярвам, че Господ ще благослови посвещението и търпението му. Напомни ми за Мойсей в пустинята, който тряваше да отговаря за хиляди хора и тъй като знаеше, че задачата е непосилна, разчиташе единствено на Божията грижа и закрила. Зная, че брат Боян е заложил на същата печеливша карта и затова съвсем закономерно Бог не го разочарова - цялото събитие беше благословено от начало до край. Организаторите на лагера много мъдро и предвидливо бяха поверили "воденото" на всички сесии на Мирослав Маринов, чиято респектираща осанка, военна школовка и познания върху Библията, подплатени с богословско образование, си казаха думата. Още в първата сесия от лагера п-р Миро беше категоричен, че за да оправим пътя си и да го очистим - трябва да контролираме страстите си и да ги насочим в правилната посока, ако искаме да стигнем там, където сме се устремили. Той ни предупреди, че начинът, по който прекарваме времето си, показва как контролираме нашите страсти. Следователно, ако искаме да оправим пътя си, трябва да слушаме Христос и да Го следваме. И тъй като петдесятните християни са известни със своето спазване на добрите евангелски традиции, първата лагерна вечер завърши с отслужване на Господня вечеря, в която се включиха съзвездие от присъстващите пастири. Това създаде атмосфера на единство, което на свой ред предизвика радост и у участниците, и у нас, които наблюдавахме, макар и от разстояние. За пореден път си припомнихме, че не сме сами, а служим и се покланяме на един Господ, Който не само ни е приготвил място, но и скоро ще дойде да ни вземе, както е обещал.  На следващия ден в поучението се включиха познатите ни от "Нова вълна" Ина и Трайчо Стефанови. Ина Стефанова подчерта, че очистването трябва да касае нашето същество, но това трябва да е цялостно. Тя ни провокира с въпроса дали има ъгълчета и кътчета, които не са очистени, а стоят замърсени. Ина ни напомни, че очистването трябва да включва дух, душа и тяло, но не спря дотук, а добави, че най-важното е какво има вътре в сърцето. Тя поясни, че много често мотивите са правилни, но не винаги делата ни са движени от Господа и по плодовете ще познаем кое ъгълче не е очистено. П-р Трайчо Стефанов коментира Псалм 119:9, като спомена, че всеки ден трябва да очистваме пътя си, а това включва начина ни на живот. Той зададе трудния въпрос дали ние самите чистим пътя си или оставяме Бог да го прави, когато влезем в Божието присъствие. Цитирайки Писанието п-р Трайчо поясни, че очистването става чрез водно умиване чрез словото. Той беше убеден, че ако нямаме стандартите на Словото, няма да знаем дали имаме нужда от очистване, защото нямаме критерии. П-р Стефанов ни предупреди, че колкото повече напредваме във възраст, толкова по-често трябва да си напомняме Словото. Той беше категоричен, че едва когато познаем Бога, ще бъдем в състояние да изпълняваме закона Му. Уважаваният от всички ни Венци Стойков посвети своите лекции на аспекта на духовното воюване, като заяви, че подреденият и чист живот с превенция е най-добрият начин да опазим себе си от демоничното. Той увеща слушателите да не дават възможност демоничните проявления да навлизат в нашия живот, защото всичките ни решения има последствия. Защитавайки тезата си п-р Венци поясни, че младият човек вижда нещата като на снимка, а именно запечатаното в момента. Той коментира, че е нужен опит, за да започнем да виждаме последствията от нещата в ретроспекция. П-р Стойков ни убеди, че самите неща може да не са демонични, но ако ги запазим в живота си, те отварят врати за демонично влияние. За съжаление и след като повярваме дяволът непрестанно ни атакува, така че не е все едно как живеем. С обосновка от Яков 4 глава богословът Венци Стойков заключи, че освещението и приближаването към Бога е най-добрата съпротива на дявола за опазване от демонична опресия, депресия, безнадеждност, липса на сила. В доказателство той спомена молитвата на Исус в Гетсимания, като поясни, че Христос, макар и Божий Син потърси емоционалната и молитвена подкрепа на Своите приятели. За Исус учениците бяха важни - в състояние на тъга, скръб и притеснение. П-р Стойков призова и нас  да потърсим помощ, да не оставаме сами - да се обградим с приятели, които имат нашата вяра или по-силна. Той предупреди, че когато има повече борба, трябва да има по-усърдна молитва, както и че всеки, който страда, ще бъде заобиколен от хора, съблазнени от неговото страдание, но именно тогава трябва да си спомним за Христос.  Младият и симпатичен Мартин Душков ми напомни за любимия приятел на Павел, Тимотей. Той беше напълно убедителен с твърдението си, че не е достатъчно да кажем "да" на Бога при новорождението. Трябва да продължим да Го следваме през целия си живот. Пример за това са апостолите Петър и Павел. Животът им беше изпълнен с трудности и изпитания, но те устояха, защото във всеки един момент избираха да служат на Бога, без да следват своите човешки амбиции. Те избраха да следват неотлъчно пътя на Христос до портата, до вечността. Мартин ни призова всяко едно наше действие да минава през кръста, защото Христоподобен характер е възможен единствено през призмата на Божието слово. Венци Бонев в присъщия за него "разговорен стил", който се старае да включи слушателите в онова, което споделя с шеговити и забавни истории, ни предупреди, че носим отговорност за състоянието си. Той цитира Евреи 12:1 и коментира, че трябва да премахнем нещата пред нас, които ни пречат да тичаме по Божия път. Той изброи нещата, които могат да бъдат евентуална пречка за праведното ни ходене, а именно взаимоотношения, ненужни приятели, депресия, огорчение, непростителност, работата. Венци ни припомни, че Господ иска да бъдем свободни от греха, а това е наша отговорност. Той цитира потвърждение от живота на Йосиф, коментирайки, че когато има неща, които ние сами не можем да променим, тогава Господ може да ни избави по свръхестествен начин. Венци беше категоричен, че в небето няма да влезе грях. Там ще влязат само очистените, които са като Христос. В. Бонев заключи, че очистването на пътя е въпрос на любов към Бога. Поредната звезда от пастирската плеяда, на когото беше поверена лекция, беше Людмил Арсов. В две лекции той говори за трите пътя, които стоят пред всеки човек - противен на Бога, успореден на Божия път и пътят на Бога, който трябва да следваме. В типичния за него "жив" маниер той коментира живота на праведност, вменена ни от Бога. Споменавайки библейските стандарти, п-р Арсов коментира, че нашата лична святост трябва да бъде в полза на обществото, а не само ние да сме добре. В потвърждение той цитира Авраам, който послужи за благословение на другите народи. Людмил призова нашето очистване да освещава пътя и на тези около нас. Той коментира, че светлината не е само за нас, но и за хората в света, така че трябва да бъде споделяна, а това означава, че трябва да премине през нас и да освети нечий друг път. В приложението на своята лекция п-р Арсов заключи, че трябва правилно да избираме приятелите си, а наш приоритет трябва да бъде да прекарваме време с Божието слово, съгласно увещанието в Псалм 1. Той ни убеди да оставим Бог да ни води, защото Бог може да върши чудеса от незначителни неща. Младите мисионери, прекарали време в Кения, Йордан Боянов и Димитър Генчев, разтърсиха слушателите с тяхното свидетелство за служението им в известната африканска страна. Те споделиха как Господ е показал Христовата любов чрез тях към деца в нужда, като призоваха вярващите да се включат и покажат съпричастност, според както Господ ги води, защото ние сме Христовите посланици тук на земята, изпратени да служим наблизо и надалеч. Докато споделяха своите преживявания, те изразиха и своите чувства и вълнения, а докато говореха и показваха снимков материал, никой от слушателите и зрителите не остана безучастен. Янчо Ганев беше в стихията си с коментар върху известното пророчество от Езекил 47 глава, предлагайки оригинална новозаветна трактовка, която прикова вниманието на слушателите с оглед на предстоящата молитва за кръщение със Светия Дух в края на вечерта. Той призова: "Недей да искаш дарбите на Духа, преди да очистиш сърцето си", като ни предизвика с въпроса - Докъде си потопен в Духа? Янчо беше категоричен, че Бог иска да сме изцяло потопени в Неговото присъствие и че всеки вярващ трябва да се изпълва със Светия Дух. Той ни убеди, че Бог винаги може да ни изненада с нови чудеса,  така че е добре да оставим контрола в Неговите ръце и хората да виждат Него, а не нас. Пламенният проповедник беше сигурен, че Бог винаги има повече за нас и в Божието присъствие няма дъно и ограничения. Той коментира, че има различни етапи на посвещение и Бог очаква от нас да се посветим изцяло на Него, не само да влезем в реката на живота и да го съзерцаваме отдалеч, а да Го следваме, напълно потопени в Неговото присъствие посредством покаяние, прощение и решение да живеем в чистота. П-р Ганев коментира, че животът на вярващия принадлежи вече на Христос, а не на себе си, и трябва да бъде под пълното управление на Божия Дух. Той поясни, че има разлика между посвещение на някои наши дарби и цялостно посвещение.  Николай Иванов използва библейския герой Гидеон, за да коментира верността към Бога и посвещението, като поясни, че ние имаме нужда да срещнем Бога лично. Той заяви, че трябва да бъдем призовани лично след промяна и трансформация. Николай напомни, че понякога се движим по инерция, но може Бог да иска от нас нещо ново. Едно от първите неща, които Бог очаква след срещата с Него е да Му издигнем олтар за поклонение. Той заяви: "Не може да служим и на идолите, и на Бога. Гидеон разруши идолите на Ваал, за да извърши Божия призив и името му бе променено. Когато Бог започне да работи в живота ти, Той поражда желание да извършиш нещо голямо, след като разрушиш идолите. Бог ти дава ново име. Кръщението означава нова идентичност. Знаеш ли какво ти е името, дадено от Бога? Бог има име за теб, свързано с твоята съдба, мисия и призив за твоето поколение. Не обещавайте, че ще Му служите, ако не смятате да изпълните даденото обещание, защото Бог е ревнив. Нашето посвещение трябва да бъде изцяло и единствено в служба на Бога." Георги Зафиров даде своя уникален принос в общата картина, като коментира аспекта на покорството. Той спомена, че нещата се случват, когато хората се молят и са единни, а чистотата е от спасително значение. Георги заяви, че Бог призовава, когато човек смята, че е малък в собствените си очи. Той спомена примера с цар Саул, който в даден момент започна да прави неща, които не бяха в неговия призив, но най-големият му проблем беше, че не изълни Божието слово и Неговата воля. П-р Зафиров коментира, че послушанието е по-ценно от жертвата, като поясни, че покорството на Бога е атакувано от самото начало на сътворението, защото в послушанието има голяма сила, то ражда живот; а непокорството ражда смърт. Той заяви: "В Библията непослушанието и непокорството се считат за нечистота и грях. Проблемът е в липса на почит към Бога. Послушанието към Бога дава авторитет на вярващите. Нечистота е развнозначна на внасянето на чужд огън пред Господа. В съвременен аспект това означава да използваме светски практики, на които слагаме християнски етикет... Само чистата невяста на Христос може да се вмести в модела, изискван от Бога. Страхът от Господа има очистваща сила..." В последната вечер представянето на нови песни впечатлиха и зарадваха както участниците в лагера, така и зрителите онлайн, предизвиквайки благодарност към Бога за талантите на младите хора в творческото, певческото и инструменталното изкуство. Тук е мястото да спомена, че вокалните екипи, които се грижеха да водят хвалението в различните дни, дадоха всичко от себе си, като всеки допринесе с колорита, вложен му от Господа за прослава на Царя на царете. Стилът на песните, тяхното изпълнение и ритъмът се различаваха, но Духът, надарил хвалителите, беше Духът на Спасителя, така че прославата е за ОНЗИ, който не само дава таланти, но и призовава, така че да бъдат използвани от Него, чрез Него и за Него. Зад кулисите също кипеше живот, макар и да нямахме директен достъп до онова, което се случва. Следобедите бяха посветени на ценни семинари, за които се грижеха опитни професионалисти в съответната област. За проблемите във ВЗАИМООТНОШЕНИЯта поучаваше Надя Стойкова. Относно истините и въпросите, свързани с БОЖИЯ ПРИЗИВ ЗА СЛУЖЕНИЕ предизвикваше лагерниците п-р Иван Врачев. За да бъдат подготвени младите хора да защитават своята вяра, можеха да присъстват на семинар по АПОЛОГЕТИКА, ръководен от Михаил Стефанов. Надарените в областта на музиката можеха да посветят част от своето време в ПИСАНЕ НА ПЕСНИ, които представиха в последната вечер от лагера. Любителите на ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА можаха да научат нови и интересни похвати от Кристин Ликаса. Часове преди участниците в лагера да се завърнат по родните си места, п-р Миро Маринов поднесе силно и предизвикателно послание, което беше отлично заключение на лагерната тема. Във фокуса на последната лекция беше историята от Ранната църква с разказа за Симон Магьосника. П-р Миро коментира фигурата на християнския лицемер, който живее с вяра, но само на думи. Контрастът намираме в описанието на 1 Йоан 1 глава, където апостолът говори за истинския Христов живот и истинската надежда, като конфронтира лъжливите учители, които се стремят да отделят вярващите от автентичното християнство. На първо място е поставена истината, че Бог е абсолютна святост, истина и праведност, без нищо фалшиво, чистата светлина. Миро призова всички слушатели да държат пътя си чист, което включва мислите, живота, действията. За пореден път той отправи предупреждение срещу греха в многото му форми и проявления. П-р Маринов беше категоричен, че е невъзможно да ходиш в тъмнината и да имаш общение с Бога, а очистването на пътя изисква усилия и време. Боян Митев от църквата в Сливен благодари на участниците и доброволците, и изрази надежда за бъдещето на лагера. Авторът на тези редове е благодарен на Бога, че Христовата църква е жива, защото нейните служители представят Словото на истината без компромис с пълна вяра, а това ни изпълва с дръзновение, защото Божието царство е по-близо днес, отколкото в деня, когато сме го чули за първи път. Благословен да е Господ!  
Разпознаваме ли духовния нарцисизъм? Тъжно е да го признаем, но не всеки, който изповядва вяра в Христос е истински християнин. Неслучайно апостол Павел говори за естествен, плътски и духовен човек. Мнозина следват свои собствени амбиции, независимо дали са движени от пари, слава или престиж. Подобни лъжливи вярващи се появяват под различни форми, но една от най-ярките е фигурата на "духовния нарцисист". По-долу ще изброим няколко предупредителни белези на тази колоритна личност.  Те непрекъснато изтъкват своите постижения. Духовните нарцисисти са лесно разпознаваеми с непрекъснатото си желание да се хвалят с онова, което са и със своите дейности, независимо дали се касае за лекции, проповеди, блогове, книги или мисионерска дейност. Те никога не спират да говорят за себе си, макар че Божието слово в книгата Пртичи 27:2 предупреждава да не търсим сами слава за себе си. Най-добрият начин един християнин да избегне подобна зараза, е като следва съвета, оставен в Михей 6:8, а именно, да търсим правдата, да показваме милост и да ходим смирено пред нашия Бог.  Те се намесват в чужди разговори. Желанието на духовния нарцисист е винаги да владее положението и да упражнява контрол. Това означава, че няма да се спре пред намеса в чужда дискусия независимо от платформата, за да издигне своя глас по каквато и да е тема. Разбира се, той го прави с желанието да "поправи" и "коригира" ближните, като помогне за решаването на някой проблем, но никога не се стреми към диалог, а е загрижен само да наложи собствената си позиция. Библията предупреждава, че подобни хора целят разделения между братята и трябва да сме внимателни с техните действия (Римляни 16:16-17; Псалми 36:1-4). Те изкривяват Писанието. Хора, които са изпълнени с духовна гордост, обикновено знаят и цитират онези библейски стихове, които пасват на техните желания и намерения. Онези пасажи или текстове от Библията, които не им изнасят, обикновено биват пренебревани. Съласно съвета на апостол Юда, в стих 4, на такива хора не трябва да имаме доверие. Те говорят за любов, но не я показват. Най-добрият начин да разкрием един духовен нарцисист е да следим делата му, които няма да бъдат в съответствие с онова, което проповядва или прокламира. Те може непрекъснато да говорят за любов, милост и състрадание, но то никога не е видно в делата им. Неслучайно Христос предупреждава в Матей 7 глава да следим за плодовете в живота на хората. Любовта е повече от думи. Тя е действена. Те говорят, но не слушат. Изслушването е изключително важно за християните. То изгражда доверие, симпатия и разбиране между вярващите. Апостол Яков съветва християните да бъдат бързи да слушат и бавни да говорят (Яков 1:7). Точно обратното прави самовлюбеният християнин. Той бърза да говори, не иска да слуша, лесно се обижда и бързо осъжда. Той или тя винаги говорят на най-висок глас и не се интересуват от мнението на другите. Живеят като в изолатор. В 3 Царе 22 глава четем историята за Йосафат и Ахав, които трябваше да се съюзят, за да воюват заедно срещу вражеска войска. Йосафат, който се боеше от Бога, искаше да е убеден, че върши Неговата воля, затова пожела да се допита до мнението на пророците. Четиристотин пророци се събраха, за да убеждават двамата царе, че ги очаква победа в битката, но Йосафат не беше напълно убеден. Когато той поиска да чуе още едно мнение, Ахав отговори, че има един пророк Михей, син на Имла, но си призна, че го мрази, защото никога не предричал добро за него, а само зло. Подобно на Ахав, духовните нарцисисти се обграждат с хора, които им казват само онова, което те искат да чуят, без да са загрижени за истината. Отказват да признаят грешките си. Никой не обича да признава, че е сгрешил. Това е доста смиряващо и често пъти унизително преживяване. Очевидно е, че за духовния нарцисист подобно нещо е немислимо. Дори и когато е конфронтиран за грешките си с безброй доказателства, нарцисистът ще намери начин да се измъкне с уверението, че именно той е прав. Смирението е ценен дар. То ни помага да се поучим от грешките си и е добре да последваме съвета на Павел във Филипяни 3:13, където християните са увещани да забравят задното и да се стремят напред. Обичат да унижават другите. Писанието ни съветва да се насърчаваме едни други и взаимно да се изграждаме (1 Солунци 5:11), но духовният нарцисист прави точно обратното. Той е склонен да унижи ближните, за да може той да блесне за тяхна сметка. Вместо да служи като извор за насърчение и вдъхновение, самовлюбеният християнин използва другите, за да постига своите собствени цели, без значение какво ще струва това на околните. Налагат се със сила. Когато един самовлюбен вярващ е в ролята на водач, това е възможно най-лошият вариант за един лидер. Бог да е на помощ на служението, организацията или църквата, ръководена от такъв човек. Образцовите водачи са тези, които водят другите със силата на личния си пример, но не и духовният нарцисист. Той управлява със сила и упражнява авторитарен контрол, без да се интересува от последствията. Бог винаги е на второ място. Един законник веднъж запита Исус коя е най-голямата заповед и Христос отговори: "Да възлюбиш Господа, твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила...и да възлюбиш ближния си, както себе си" (Матей 22:37). Мнозина знаят този стих наизуст и лесно могат да го цитират, но той е много по-труден за изпълнение, отколкото можем да си представим. Исус не просто очаква от нас да обичаме Бога, а изисква да показваме любов към ближните си като доказателство. Простичко казано: Ние можем да обичаме Бога, само ако сме несебични. Духовният нарцисист винаги поставя Бога на второ място. Първото място е запазено за него самия и се проявява в духовна гордост, незачитане на другите и арогантност. Нека никога не допускаме да проявяваме нито едно от изброените по-горе качества. Източник: Cross Walk Превод: Петя Зарева
Християнско единство преобразява живота на мнозина в Айова, САЩ Двама пастири от град Сийдър Рапидс, Айова, решават да се срещат веднъж седмично, за да се молят заедно. От тази малка искра, пламва огън на насърчение и обич, който бързо избуява и се разпростира. Евангелската коалиция (TGC) съобщава, че въпросните двама пастири, които се събират, за да се молят заедно, са Род Дули, който ръководи Oak Hill Jackson Community Church, състояща се от чернокожи американци и Даниел Уин, оглавяващ църква Cedar Rapids, която се състои от бели американци. Пастирите решават да се срещат редовно и да се молят всяка седмица. След това те започват да си разменят амвоните, докато по време на Великденската служба и двете църкви празнуват на общо богослужение. И двете църкви се съживяват и започват да растат числено. По-късно, през 2017 година п-р Дули обмисля да предложи на п-р Уин да започнат да търсят по-голяма сграда, така че вярващите от двете църкви да се събират заедно. Тогава п-р Уин прави следното предложение:  "Знаеш ли, няма да е зле да обединим църквите си."  По-късно п-р Дули признава, че и той е искал да предложи същото. Това, което е още по-невероятно е, че в един малък град, предимно от бели американци, 98 процента от членовете на двете църкви гласуват в полза на сливането. Според данни на Евангелската коалиция, днес, 18 месеца по-късно, преходът към обединената църква на бели и черни членове е преминал относително гладко. Новата църква, която сега е наречена New City Church расте числено,  защото членовете и на двете бивши църкви искат да допринесат за съживлението на града, в който живеят. И двамата пастири споделят лидерството на църквата и са успели да запазят своите ръководни екипи, без да се налага да освобождават някого от неговата позиция. Повече от 100 нови хора започват да посещават Ню Сити Чърч от януари 2018, когато църквата официално бива открита. "Виждаме живота на хората да се трансформира," казва п-р Уин. Преди няколко седмици се кръстиха девет тийнейджъри от различни етноси. Когато тийнейджърите споделяха своите свидетелства, всички в църквата плачеха от радостно вълнение."  "Вярващите започнаха да свидетелстват на хора, до които не бяха имали достъп преди," споделя п-р Дули. "През първите няколко месеца не беше необичайно възрастни мъже от двете църкви, да идват при нас след богослужението и със сълзи в очите, да казват: "Това, което се случва е толкова велико".  Две църкви, които имат еднаква визия за съживлението на града си, сега помагат на хората да намерят връзката с Исус Христос и работят заедно като едно цяло. "Ние не правим това само заради многообразието, а заради Евангелието и за Бога," споделя п-р Уин пред Евангелската коалиция. Пастирите се надяват, че църквата може да бъде пример за общността на Сидър Рапидс, чиито членове са забелязали как тези забележителни християни се отнасят един към друг. Обединилата се църква се надява примерът им да  "отключи възможности за нас да въздействаме в живота на нашите съграждани, да служим, да насърчаваме и да показваме любов на практика", споделя старейшината Едуин Хунг, който е роден в Хонконг.  "Бог определено се движи, и ние искаме Той да върви пред нас, а ние да Го следваме." Източник: CBN News Превод: Петя Зарева
Вяра, която си струва Онези, които сеят със сълзи, с радост ще пожънат. Който с плач е е носил семето си, с радост ще се върне, носейки своите снопи (Псалм 126:5–6).   Филмът "Списъкът на Шиндлер" се основава на истинската история на Оскар Шиндлер, германски бизнесмен, който е свидетел на това как нацистите преследват и унищожават евреите. Той желае да ги спаси и затова започва да наема повече и повече евреи, които да работят за него във фабриките му, с цел да ги избави от ръцете на нацистите.   Всъщност, до самия край на Втората световна война, това е целта на живота му. На практика Оскар Шиндлер похарчва всичките си пари за тази цел и успява да спаси повече от хиляда евреи. Днес техните потомци са благодарни и признателни. В края на филма обаче Шиндлер горчиво съжалява, че не е направил достатъчно, за да спаси повече евреи.   Чудя се дали ако погледнем назад в живота си, ще се наложи да кажем: "Трябваше да споделям вярата си по-открито и по-често. Трябваше да кажа на повече хора за вярата си в Христос"?   Мисля си, че когато отидем в рая, ще ни се иска да сме правили повече, когато сме били на тази земя. Истинското щастие е да разказваш на другите за Исус. Псалм 126 казва, че тези, които сеят със сълзи, ще събират плодове с радост. Те плачат, докато засаждат семената, но пеят, докато се връщат, натоварени със снопи след жътвата.   Обръщението на един невярващ е дело на Светия Дух. Бог не ни държи отговорни за това колко хора идват при Христа чрез нашето свидетелство или споделяне. Никога не съм бил в състояние да накарам който и да е човек да се покае и никога няма да успея и в бъдеще. Ако имах тази способност, тогава човекът щеше да съжалява.   Моята работа е да посея семената на Евангелието. Работата ми е да живея християнски живот, подобен на Христовия. Моята работа е да търся възможности да свидетелствам на хората за истините на евангелието. Резултатите са дело на Бога.   Споделянето на нашата вяра ще промени живота и съдбата на онези, които ще повярват чрез нашето свидетелство. Това е едно от малкото неща, които можем да направим в този живот, което ще има вечни последствия.   Източник: Cross Walk Превод: Петя Зарева  
Нужда от подкрепа след трагедия в Боливия Автобус, пътуващ между градовете Ла Пас и Аполо, в Боливия, претърпява трагичен инцидент на 4 август. 15 души загиват, след като автобусът излиза от пътя и пада в стръмно дере. Други 21 души са ранени и са откарани в болници. Властите в град Ел Алто съобщават, че полицията разследва тежкия инцидент. Според някои съобщения на местните вестници, подозренията са, че водачът на автобуса е превишил ограниченията на скоростта. Сред пътниците е делегация от 22 лекари, които участват в хуманитарна мисия, организирана от християнската организация Med Fund. Дванадесет от тези доброволци загиват при катастрофата и всички те са боливийци. Други трима пътници на автобуса също загиват. Екипът на MedFund пътува с намерение да започне безплатна здравна кампания в градовете Сифия, Азаринас, Куриза и Пиедра Бланка. Министърът на здравеопазването на Боливия Габриела Монтаньо е изразила съболезнованията си към близките. „Това пътнотранспортно произшествие е ужасно, 15 души са загинали, сред които 12 са лекари от християнска фондация. В района работят спасителни екипи. Надяваме се, че няма да се наложи да оплакваме смъртта на други загинали”, казва тя.  MedFund е част от християнското служение "Чаша студена вода". Доброволците, жертви на катастрофата, пътуват „за да споделят Евангелието на Исус Христос чрез провъзгласяване и демонстриране на Божието Слово на бедните и хората в неравностойно положение чрез предоставяне на медицински услуги“, заявава Дан Хенефент, изпълнителен директор на организацията. Десет от доброволците вече се възстановяват в медицинските центрове на столицата Ла Пас. Някои от тях са „тежко ранени и ще имат дълго и трудно възстановяване“. Членовете на MedFund в Боливия пристигат на мястото часове след произшествието и помагат в спасителните работи. Хенефент призовава християните по света да се молят „за семействата на загиналите и оцелелите“, както и за „всеки човек, който  служи, и всеки доброволец от MedFund, който не е участвал в това конкретно пътуване, но е загубил приятели и съработници в тази страшна трагедия“. „Засега скърбим с тези, които скърбят. Благодаря на Бога! Той ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос “, добавя директорът на MedFed, цитирайки 1 Коринтяни 15:55. Страницата на MedFund Bolivia във Facebook дава подробности за тези, които биха искали да предложат финансова помощ. Източник: "Евангелски фокус" Превод: Петя Зарева
Как да посрещаме житейските бури? Когато изградим живота си върху твърдата скала на вярата в Исус Христос, ние знаем, че сме в безопасност от пълно унищожение, ако връхлети внезапна буря. Но какво да кажем за щетите от бурята? Къщите могат да издържат заради херметични покриви, дори и със счупени прозорци, или дори и те да са издухани. Строителните изисквания в райони с бури, често налагат използване на по-здрави материали и капаци, които могат да бъдат затворени по време на силни ветрове. Точно преди да прогнозират някой ураган, телевизионните новини са изпълнени с изображения на подготовка за обезопасяване на домове и предприятия, като например натрупване на пясъци и запечатване на прозорци.   Какво да кажем обаче за духовните бури в живота ни? Как да реагираме, когато те неизбежно се изправят на пътя ни с голям или не толкова силен интензитет?   Спомнете си какво знаете. Припомнете си стиховете, които сте запомнили. Може би дори имате мобилно приложение на Библията, така че можете да си я четете навсякъде. Спомнете си библейски истини от рода на „Бог е добър през цялото време“ и ги съчетайте с подходящи стихове, като Римляни 8:28 и Еремия 29:11. Потърсете насърчаващи публикации на страниците в социалните медии или от приятели, които редовно ги публикуват.   Молете се. Предайте своите притеснения на Господа. Разкажете му всичко за тях и ги оставете в Неговите ръце. В криза нямаме време за дълго молитвено събрание, но можем да се молим за това, което ни тревожи с кратки молитви. Тези молитви се състоят само от две или три думи, но Бог може да помогне и без да се молим с часове. Била съм в ситуации, в които единствените думи, които успявах да кажа, бяха: „О, Боже.“ Те бяха отправени към Господ. Зная, че Светият Дух се моли за нас, когато не знаем какво да кажем, и Му се доверявам да го направи в такива кризисни моменти. В ретроспекция виждам, че Той е отговорил.   Намерете нещо, за което да бъдете благодарни. Едно от най-добрите неща, които можем да направим, за да поставим мислите си на правилния път, е да бъдем благодарни. След като си припомните библейската истина и се помолите, ще е много по-лесно да отправите думи на благодарност. Отделете време, за да благодарите на Исус за Неговата помощ и закрила.   Мислете правилно. Виждате ли прогресията тук? Филипяни 4: 8 предоставя списък на видовете мисли, които трябва да имаме в съзнанието си. Това е дисциплина, която трябва да практикуваме непрекъснато, но е наложително, когато бурите ни връхлитат неочаквано. Тези мисли са спасителни пояси, които успокояват и ни помагат да съзрем надежда. Знаете ли, че умът ви е проектиран по такъв начин, че да не можете да мислите две мисли едновременно? Да, можете бързо да превключвате напред и назад между мислите, но не можете да мислите лоша мисъл, докато мислите добра мисъл. Зиг Зиглар е прав, когато казва: „Проблемите на повечето хора идват от лошите мисли“.   Помислете за резервен вариант. Обадете се на ваш приятел, който винаги ви подкрепя в молитва или на други хора, които знаете, че ще се молят за вас в трудни моменти. Имам четирима приятели, които винаги получават смс от мен, когато животът е на косъм, защото знам, че ще спрат и ще се помолят веднага, щом го видят. Напрегнатите ми мускули се отпускат, когато чета молитва, написана веднага от близък приятел.   Следващият път, когато бурните облаци на живота се събират или внезапна коварна вълна ви събори на земята, тези стратегии ще ви помогнат да останете стабилни. Ще бъдете подготвени и ще можете да съберете отново силите си. Ако изградим живота си на Скалата Христос, това е най-добрата застраховка срещу сериозни щети и гаранция, че няма да бъдете съкрушени. Това не означава, че няма да се случват лоши неща, но имате гаранция, че ще получите помощ и в крайна сметка ще излезете победители. Източник: Christian Headlines Превод: Петя Зарева        
Призив от християните в Сирия Американският вестник Washington Post съобщи в неделя, че Турция е струпала армия от десетки хиляди войници на сирийската граница и Ердоган планира да започне мащабна военна операция срещу подкрепяните от САЩ кюрдски бойци на изток от Ефрат.   "Влязохме в Африн, Джарабулус и Ал-Баб, в Северна Сирия. Сега ще нахлуем на изток от Ефрат", казва Ердоган на церемонията по встъпване в длъжност, проведена в Бурса.   „Споделихме тази информация със САЩ и Русия“, добавя той.   Миналия месец Турция заплаши, че ще предприеме военни действия срещу подкрепяните от САЩ сили, ако не постигне споразумение със САЩ над 20-милиметровата зона за сигурност в североизточната граница на Сирия с Турция. Ердоган иска да изчисти зоната на подкрепяната от САЩ кюрдска милиция YPG. Кюрдската милиция беше основният съюзник на САЩ в борбата срещу ИД, но Ердоган разглежда групата като терористична организация.   "Ако безопасната зона не бъде създадена, заплахата от тази зона продължава и терористите няма да бъдат унищожени, тогава ще започнем операцията", каза външният министър Мевлют Чавушоглу в интервю за турската телевизия TGRT миналия месец.   Американски служител коментира пред Ройтерс, че се водят "двустранни дискусии" с Турция "относно възможността за безопасна зона с американски и турски сили, която да адресира законните проблеми на Турция в областта на сигурността в Северна Сирия".   Ердоган обаче не иска предложената зона за сигурност да бъде патрулирана както от американските, така и от турските сили. Той настоява Турция да има пълен контрол над зоната.   За много християни и етнически малцинства това би означавало бедствие. "Повечето от нашите приятели християни живеят в този район и ако в тази област се случи някаква военна операция, това ще бъде истински ужас за нашия народ", коментира Абделахад Гаврие от партията на Сирийския съюз пред CBN News.   Повече от 100 000 сирийски християни (една от най-старите християнски общности в света), живеят там и се страхуват, че Ердоган ще довърши геноцида, който ИД започна.   Миналата година армията на Ердоган работи с джихадистки наемници, за да завземе сирийския град Африн. Неговите наемници изгониха стотици хиляди, докато търсеха християни и горяха църкви.   Миналия месец сирийските християни призоваха САЩ да ги спасят: "Надяваме се и се молим, че докато защитавахме света от терора на ИД, светът няма да ни изостави сега. Сега е време християнските, западните страни и християнските църкви и вярващите по целия свят да защитят нашия християнски народ в северна Сирия, за да не бъдем жертва на брутална война, диктатура, фашизъм и радикализъм ", се казва в изявление на Сирийския военен съвет (МФС).   Съединените щати порицаха действията на Турция с коментара, че те будят страшно безпокойство.  Американски служители от Министерството на отбраната са посетили Анкара, Турция в понеделник, за да разубедят президента Реджеп Ердоган да нахлуе в Североизточна Сирия, където живеят много етнически малцинства, включително хиляди християни.   Източник: CBN NEWS Превод: Петя Зарева  
Не съм съгласен и това е ОК Аз обичам да споря. Не в лошия смисъл на думата – да се карам с някого – а приятелски, споделяйки противоположно мнение по дадена тема. Понякога това е въпрос на необходимост да заема принципна позиция, а друг път е по-скоро забавление и интерес, интелектуалното удоволствие от размяна на аргументи, получаване на нова информация и виждане на нещата от различна гледна точка.   Понякога е и друго….   Всъщност, макар да съм изпитвал колко разделящ може понякога да бъде един  спор, аз никога не съм го виждал  изцяло или дори предимно в негативна светлина. Точно обратното, спорът, особено сериозният, разпален спор, когато си притиснат от необходимостта да се аргументираш, добре съзнавайки, че това, което казваш може и ще бъде използвано срещу теб от интелигентен и достатъчно начетен събеседник, е едно от най-стимулиращите подтици да систематизираш своите виждания, да направиш дълго отлагани справки, да търсиш нова информация по темата и понякога дори да адаптираш или даже да промениш виждането си. Казано просто спорът може да бъде един от най-големите стимули да растеш в дадена област. Всъщност темата на магистърската ми теза по богословие се появи в резултат на подобна теологическа канадска борба.   Разбира се, тук има едно „но” (всъщност доста повече от едно, но другите ще ги оставим за друг път). Изразяването на несъгласие, за да допринесе поне някаква полза, следва да бъде съпроводено с определена доза смирение, дори с щипка здравословен агностицизъм в собствената ми позиция, изразяваща се в допускането, че не е съвсем изключено да греша. Последното е същностно за способността на човек да слуша какво му се казва и да оценява неговата адекватност, дори когато изводите водят в посока, противоположна на неговото мнение. Когато това липсва, спорът рязко деградира в напълно безполезно (и често доста грозно) надговаряне.   Поставено в контекста на християнската вяра това наблюдение има интересни следствия.   Първо, дори човек, който има здрава и близка връзка с Христос, може да бъде доста сигурен, че греши по множество богословски въпроси. Не само, че Бог не ни е открил всичко, което искаме да знаем и за което нерядко се изказваме, но често спорове възникват дори по отношение на екзегетични тълкувания, свързани с определени (и то много на брой) библейски текстове. Самият аз през годините многократно съм ревизирал някои свои разбирания и нямам основания да смятам, че това няма да продължи и в бъдеще.   Второ, ние трябва да се научим да правим разлика между догми, доктрини и лични мнения. Догмите са верови позиции, по които всички християни са съгласни. Доктрините са точки от дадена богословска система, характерна за дадена християнска група. Личните мнения са вижданията на отделни хора – от значими богослови до обикновени миряни – по даден неясен въпрос. Според това групиране Второто идване на Христос е догма, премилениалното виждане за това идване е доктрина, а споровете за грабване, преди по време или в края на „Голямата скръб”, са лични мнения. Християните могат да защитават и да спорят за всяко от тези три неща, но би следвало да проявяват смирение и поне известна търпимост към различни виждания по отношение на доктрините и още повече относно частните мнения. Когато започнем да бъркаме трите категории и да третираме доктрините като догми или личните мнения като определящи за дадена деноминационна вярност, настъпва хаос, обвинения, огорчение и напълно ненужно боричкане.   Трето, ние можем да започнем да третираме с много по-голяма благодат хората, които не мислят като нас. Това не означава единствено да признаем с половин уста, че те все пак са християни. Всъщност може да се окаже, че макар да имат различно мнение по някои или дори много въпроси, ние има какво да научим от тях. Това е урок, който понякога се учи с години. В личен аспект аз съм арминианец, който редовно чете и често цитира Калвин. Аз може и да не съм съгласен с виждането на Брайън Чапъл, че единствената истинска проповед е експозитарната, но това не ми е попречило внимателно да си водя записки от неговите книги по омилетика. И макар да не съм съгласен с Ръсел Муур, че патриархалните отношения са добри за мъжете, жените и децата, аз го считам за почти пророчески глас в съвременното обществено пространство.   Като крайна точка това би се изразило в една култура на общуване, слушане, учене и уважение, които ужасно липсват в нашето лично и обществено пространство, в това число и в християнското.  
Истинско преобразяване Някой ме събуди. Дъждът ли или прегракналият петел в далечината? Лаещите кучета ли? Не. Тази сутрин и те, както и мислите на безпокойство и тревога за новия ден, спяха блажено. Не, този път не е това. По-скоро едно непреодолимо желание в мен да стана и да пиша, да опиша дъжда, да нарисувам живота. Спомени и настояще искаха да се пробудят, бъдеще бе напъпило и искаше да разцъфне, с белите цветове на череша.     Поглеждам часовника - 4:54 сутринта е. Наоколо e тихо, чува се само шума от падащите, сребърни бисери, върху напуканата от юлското слънце земя. Капчици живот, надежда за изгорелите стръкчета трева. Нов живот за оклюмали растения и за дехидратирана нейде кошута в дивата гора.    „Както еленът пъхти за водните потоци, така душата ми въздиша за Тебе, Боже. Жадна е душата ми за Бога, за Живия Бог; Кога ще дойда и ще се явя пред Бога?“  ( Пс. 42:1,2 )   Да, колко хубаво го е казал поетът, т.е. псалмистът, а аз какво ново бих могъл да кажа? Не е ли вече всичко казано и то много по-добре? Мога ли аз да се меря с класиците на художественото и богословско слово? Не съм ли малко нахален и самоуверен в тези свои „сутрешни занимания“ да впиша нещо и аз в летописа на хилядолетното човечество?    – Добре, няма лошо, приятел – ще каже някой. Пиши си, разказвай хубави истории, но само, моля те – не морализаторствай (не поучавай) и ти.   Добре, мисля си аз, как ще има промяна в мен, в хората, в децата, ако някой не ги поучи, предпази, стресне, насърчи? Може ли само материали с приспивно-развлекателен характер, да се пишат и създават, и те да са критерият за хубаво и качествено? Да ама не. Твърдо не, бих казал. Дано само да не ни се огънат краката и убежденията през годините.   А навън дъждът вали, освежава и променя, раздвижва, разбутва старите корени. Млади филизи и стръкчета отново ще избутат парчета от суха и стара пръст. Новото утро ще роди и нови полски цветя. Ще има къде полските врабци да се къпят и гугутки да пият вода. Така е в природата. Има Един, който се грижи за тях, но колко повече за нас „маловерците“.   Спомням си една история, разказвана многократно от дядо ми, за един негов съсед. Те били трима братя, но за разлика от приказките, тук няма златна ябълка, няма вълшебства, принцеси и бели коне. Тук има тежък труд, мъка, болка, революционни, пролетарски идеи, тежко пиянство и труден, тежък  непоправим характер. Със сигурност е имало и други неща, надежди, мечти, но няма време и място сега да изграждаме техните образи и въжделения. Все пак, трябва да спомена нещо малко.   Единият брат, най-големият и любим на дядо ми бил шивач, дядо Нино (или Нинак). Той шиел дрехи от вълнени материали за трудолюбивите селяци, но вършел и много услуги на хората. Трудолюбиво и задружно  семейство, но те нямали деца. Баба Въта много ме обичала и затова, нашите често са ме давали тя да ме гледа, като съм бил много малък.   Другият брат се казвал Велко, а жена му Костадина. Той бил приел от някъде левите, пролетарски убеждения. Те имали в дома си скривалище където се криели партизани. С други думи той бил ятак и поддръжник на „онеправданите“ преди 9-ти септември. С тези си дела, те били на голяма почит след това.   Най-малкият брат бил най-лош, най-страшен и неприятен. Такива хора тогава наричали "хвърлени". Чудя се защо са им казвали така? Може би идва от отхвърлени или от непотребни, нещо или някой, който е за бунището. Пропаднал и  „развален човек“, който е тежест на семейството. Постоянно пиел, карал се и заплашвал гражданите от малкия градец. „Като падне на улицата пиян, хората минавали от другия край, защото не знаели какво може да им направи“ – казваше дядо.    Но историята не спира дотук. Дядо продължаваше: "Не знам къде ходи и какво прави тоя Мишо, но като рече един ден, че няма да пие, няма да краде и няма да се бие, и наистина се промени. Някакъв Дух влезе в него, стана нов човек. По-късно чух, че станал пайстор (тоест, пастор). С такива думи и с вълнение в гласа, дядо ми многократно е разказвал за промяната на "хвърления Мишо", който станал "евангелиста" Мишо Ненов. В архивите на Петдесятната църква вярвам може да се открие и да се провери.    Разбира се, има много и най-различни други истории и свидетелства, не всички са толкова драматични. Всяко обръщение би трябвало да е преобразяване на вътрешния свят, но и донякъде на външността ни. Не може обаче да дойде преобразяване без Светия Дух. Всъщност по чий образ ни преобразява Той? По образа на Исуса Христа, „Който като беше в Божия образ, пак не счете че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга… смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст“ (Филип. 2:6-8).   Искаме ли наистина такова преобразяване или само нещо половинчато? И с Вуте да съм добре, и с Нане да не съм зле. Разбирай и в цръквата и в свето май за мен е все едно. Е, не може, или ще се привържем към Единия, или ще намразим Този същия, Единствения. Защото сме обикнали друг един господар, малък, но хитър, зъл и лукав, узурпирал този „лъскав, но погиващ“ свят.   Как е възможно това? Не знам. Сигурно е въпрос на предлагане, агресивна рекламна кампания, добре отработена стратегия през „годините“. Кой знае? За съжаление, трябва да си признаем като другарите от ляво, че отново сме изгубили „изборите“.     Не се лъжете, приятели. Той не е печелившият кон, колкото и силен, и охранен, и лъскав да е. Той вече е загубил състезанието. Но все пак трудни са разделите с него. Не иска да ти даде „развод“, нито, „трудовата книжка“, не пуска лесно и душата ти, ако и да си решил да го оставиш. Разбрал си, че те мами и искаш промяна, метаноя и метаморфоза в своя живот, но можеш ли сам? На къде ще поемеш? До къде ще стигнеш сам със свои сили, ако не извикаш за помощ?    Благодарим Ти, Господи, за Сина, Когото Ти изпрати, за смирения образ, Който взе, с Когото успя и да ни изкупиш и оправдаеш, за Светия Дух, Когото ни изпрати, да ни освети и подтикне да тръгнем и да търсим Него. „Истинската светлина, която осветява всеки човек, идеше на света“ ( Йоан 1:9 ).   „И като се молеше, видът на лицето Му се измени и облеклото Му стана бяло и бляскаво“ ( Лука 9:29).   Много неща могат да се видят в тази девета глава на Лука, много книги и спорове, около тази светлина и това преживяване. Само за Исус ли бе това или е възможно и за нас? Нека всеки сам да стигне до своя си извод. Има разбира се и много литература по въпроса.   Едно е явно, сигурно и добро за душата и то е – да се моли. Преображението стана по време на молитва, не в спорове богословски, на симпозиуми и на конференции, просто на чаша кафе. Не. Отговорите на важните въпроси ще намерим пак там, по време на молитва. Но не молитва само от ума, заучена, формална, но и от сърце. Не само по задължение, не породена от проблема и болката, а молитва в задоволство, от присъствието на Светия Дух в нас, около нас, над нас.   Господи, помогни и на нас, както помогна и на слугата ти Йоан Кръстител и Йоан Богослов, Григорий Богослов и Григорий Палама,  и на хиляди други древни и не толкова, слаби и верни Твои раби – да свидетелстваме за светлината. Да свидетелстваме с думи и живот и днес, и утре, и до края на живота си, за  онази светлина от хълма Тавор и онази от Синай, и за онази от къпината, но най-вече за онази от Голгота.    Да, знам, че има разлика, знам, че има рационализъм и мистицизъм и ни е трудно да отсяваме, че понякога враждуваме излишно, но не Си ли Ти велик, не Ти ли осветяваш пътя  и душата ми, не копнеем ли всички за Твоя Дух, както еленът пъхти за водата?! Не видях елена, но чух славея да пее след дъжда тази сутрин. И пееше чудесно!    Господи, дай и на нас да Те прославим с променен живот, с нов образ, подобен на Твоя, да ценим, а да не пропиляваме времето и благодатта, подарени ни така щедро от Теб.    „Защото у Тебе е изворът на живота, в Твоята светлина ще видим светлина“  ( Пс. 39:6 ).      
Проучване за религиозните групи във Франция Правителството на Франция публикува доклад за ролята на религията в публичното пространство, който подчертава нарастващата роля на определени групи вероизповедания. Документът се състои от 12 страници и носи заглавие „Синтезирано изследване за религиозното представителство в общественото пространство на Франция днес“. Същият е изпратен до премиера Еманюел Макрон през юли 2019 г. Докладът признава, че светските прогнози за прогресивното изчезване на религията, не са точни. „След 2010 г. много анализатори описват западните страни като предимно светски. Напротив, изглежда, че настоящите събития включват примери за евентуално завръщане на религиозността “, се казва в официалния документ. Независимо от това, авторите предпочитат да наричат ​​това нарастващо верско присъствие "прибягване до религията" във време на "несигурност" в областта на политиката, икономиката или екологията. Документът също акцентира върху констатациите на някои от последните проучвания за религията, които потвърждават, че броят на агностиците, атеистите и хората, които не се идентифицират с някаква религия, продължава да расте. „Френският религиозен пейзаж“ е представен накратко в правителствения доклад чрез някои статистически данни. Почти 20 милиона души се идентифицират с римокатолицизма, но само 3% от общото население, определящо се като католици, посещава църковна служба веднъж седмично, се казва в доклада. Процентът на учениците в католическите училища е значително по-висок: 17%. Има между 3 и 5 милиона души, които се идентифицират с исляма, а около 1,8 милиона (2,6% от френското население) са практикуващи мюсюлмани. Протестантизмът (който включва евангелските християни) е третата група на вероизповеданията във Франция, а втората по брой с  места за поклонение, които са 4000. Повече от половината от тях принадлежат към евангелските общности. Докладът подчертава „численото увеличаване през последните десет години“ на тази религиозна група, като нараства от 2,5% от населението на 3,1%. Макар да са малко на брой, евангелските християни във Франция имат силно присъствие заради активната си роля в обществения живот и желанието да свидетелстват за вярата си, тоест, публично да изразяват своите позиции. Повече от 2 милиона французи се идентифицират като протестанти, а 40% от тях „смятат силата на своята вяра за важна“. 925 000 от протестантите практикуват вярата си всеки ден (1,4% от населението). Сред онези, които се определят като евангелски християни, 70% се молят и прилагат вярата си практически всеки ден. Това е най-високият процент сред всички религиозни групи във Франция. Юдаизмът и будизмът са четвъртата и петата религия в страната с около половин милион последователи. И в двата случая броят на практикуващите вярващи е много малък - по-малко от 15% от членовете на съотвеното вероизповедание. Източник: "Евангелски фокус" Превод: Петя Зарева
Избавление с изненадващо участие В знак на солидарност група мюсюлмани предупреждават 20 строителни работници - предимно християни - за предстояща атака от страна на фундаменталистка група от джихадисти в Кутуло, Кения.   Според Premier UK, група местни мюсюлмани са били информирани, че джихадистката терористична група Ал Шабаб планира атака срещу „християнски работници“, които строят правителствена болница в Кутуло. Атаката е била планирана за 21 юли и когато местните жители били информирани за евентуалното нападение, те бързо уведомили работниците, за да напуснат строителната площадка.   Местните мюсюлмани помагат на работниците християни да напуснат района, за да предотвратят сблъсъка с терористите, преди те да пристигнат.   „Джихадистите дошли, точно когато християните напускали обекта, но терористите не успели да постигнат това, което били планирали. Нападателите открили огън, но никой не бил ранен, след което терористите избягали", споделя  пред медиите комисар Мохамед Нирик, отговарящ за сигурността в северноизточния регион на Кения, съобщава Premier UK.   Според християнската организация Open Doors, която следи за състоянието на преследваните християни по света, проваленото нападение е извършено в окръг Мандера, който е близо до границата между Кения и Сомалия. Според данни на Open Doors в Сомалия повечето християни не изявяват открито вярата си поради страх от преследване.   Open Doors наричат ​​случилото се акт на героизъм от страна на мюсюлманските местни жители, които са готови да „проявят солидарност“ към застрашените християни.   Представител на Open Doors коментира: „Районът по-скоро се възприема като част от Сомалия, отколкото Кения и обикновено е много враждебно място за християните. Повечето вярващи, които живеят в тази област, идват тук от други райони на страната, за да работят, а някои - за духовно служение. Но те са третирани като нежелани аутсайдери и са подложени на много тормоз и непрекъсната заплаха от атаки от страна на Ал Шабаб. "   Християните призовават: "Нека да прославим Господа за това избавление и да Му благодарим, че не допусна поредната кървава баня. Нека да се молим това да стане практика в този регион. Нека да се молим и Бог да опази онези мюсюлмани, които са рискували живота си, за да спасят християните."   Източник: CBN News Превод: Петя ЗареваAds and other info can go over in this area. You can edit this content area by logging into your manager area and visiting the content section. Edit the item titled "Right Menu Area".